Jarrua Lohiapajanlahden kaavoitukseen

Seuran mielipide Lohiapajanlahden alueen rakentamiseen liittyen

Lauttasaari-Seuran mielestä Lohiapajanlahdelle ei tule suunnitella uutta rakentamista ennen kuin saaren päivähoito- ja koulutilat on saatu kuntoon. Sen jälkeenkin rakentaminen Lohiapajanlahdella tulisi toteuttaa pienemmässä mittakaavassa, ranta-alueita täyttämättä. Seura lähetti asiasta mielipiteensä kaupungille.


Helsinki valmistelee asemakaavan muutosta Lauttasaaren Lohiapajalahden alueelle. Kaavaehdotus noudattelee alueelle 13 vuotta sitten valmistellun kaavan periaatteita. Osa satama-alueesta täytettäisiin ja Vattuniemenkadun ja Vattuniemenrannan varrelle rakennettaisiin kuusi 6-kerroksista asuintaloa. Rakennusoikeus on nostettu 22 000 kerrosneliömetriin ja alueelle tulisi noin 400 asukasta lisää.

Kerrostalojen tieltä raivattaisiin toimiva satama-alue. Sataman laiturit siirrettäisiin, satamatoiminnot järjestettäisiin uudestaan ja rakennettaisiin uusia satama-alueita ja aallonmurtajia.

Lauttasaari-Seura (jäljempänä Seura) asianosaisena vaatii, että kaavaluonnos palautetaan kaupunkisuunnitteluvirastoon uudelleen valmisteltavaksi. Seura perustelee kantaansa seuraavasti:

Palveluvajetta ei saa enää kasvattaa

Lauttasaareen on kaavoitettu lisää asuntoja tilkkutäkkimäisesti ilman kokonaissuunnitelmaa. Asukasmäärän lisäys on johtanut merkittävään palveluvajeeseen. Saarella on suuri puute päiväkoti- ja koulupaikoista, ja jonot terveydenhoitoon ovat kohtuuttomat. Lisärakentamista saarelle ei voida hyväksyä ennen kuin päiväkoti- ja koulutilat on ratkaistu.

Liian suuri rakennusmassa sulkee merelliset näkymät

Lohiapajalahden kaavaehdotus pilaa keskeisen merellisen osan Lauttasaarta. Nykyinen satama-alue on kaikkien saarella liikkuvien nähtävissä. Esitetty korkea rakennusryhmä peittää tasapainoisen rakennetun ympäristön ja sulkee näkymiä. Rakennusmassa on liian suuri kyseiseen herkkään kohteeseen ja poikkeaa liikaa alueelle ominaisesta rakentamisesta.

Parempi ratkaisu olisi porrastaa rakennusmassoja rantaa kohden ja sijoittaa rakentaminen Meritaidon alueelle, joka on vapautumassa valtion merenkulkulaitoksen varikkokäytöstä. Siellä on valmis, kantava maaperä rakentamisen pohjaksi. Asukkaiden esittämässä vaihtoehtoisessa kaavassa Meritaidon alueelle mahtuu noin 16 000 – 18 000 kerrosneliömetrin asuinrakennukset ilman merialueen täyttöä ja olemassa olevan sataman siirtämistä.

Kaavaluonnoksessa Vattuniemenkadun varrelle esitetty yli 90 metriä pitkä kuusikerroksinen asuinrakennusmassa olisi pisin Lauttasaaresta löytyvä asuinrakennus. Suunniteltu rakennusmassa tekee Vattuniemenkadusta ankean katukuilun ja katkaisee yhteydet ja merelliset näkymät satamaan. Merellisyys on kuitenkin yksi Helsingin omaleimaisuustekijä, mitä korostetaan mm. valmisteilla olevassa yleiskaavassa.

Asukkaiden autopaikat on suunnitelmassa sijoitettu pihakannen alle. Pihakansi ja pihan kaiteet nostavat muurimaisen rakenteen 5,5 metrin korkeuteen kadun tasosta. Näin ollen myös Vattuniemenranta muodostuu katukuiluksi. Pitkät kuilumaiset kadut, yhteensä 300 metriä, eivät ole hyvää kaupunkisuunnittelua eikä sellaisia tule hyväksyä.

Rakennusten asemointia ei ole tarkasteltu riittävän huolellisesti. Korkeiden rakennusten sijoittaminen kyseiseen kohtaan viuhkana on hyvin epäedullista nykyisten asukkaiden kannalta. Myöskään kohteen valo- ja varjosuhteita ei ole selvitetty riittävästi.

Rakentamisen tulee olla kokonaistaloudellista ja ennakoitavaa

Suojellun Helkama-talon lähiaikoina valmistuvat merinäköala-asunnot jäävät pihamuurin varjoon alimmissa kerroksissa. Pitkään jäissä olleen kaavaehdotuksen ottaminen käsittelyyn ja täydennysrakentamisen salliminen äskettäisellä päätöksellä suojellun talon eteen olisi vastoin hyvää hallintomenettelyä ja hallinnon ennakoitavuuden periaatetta.

Suunniteltu rakentaminen edellyttää nykyisen satama-alueen maamassojen vaihtamista, mistä aiheutuu tarpeettomasti ympäristöhaittoja.

Asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä jaettu aineisto on puutteellista ja osittain virheellistä. Lauttasaari on muuttunut merkittävästi 13 vuoden aikana ajasta, jolta valmisteluaineistosta suuri osa on. Valmistelua ei voida tehdä vanhentuneen aineiston pohjalta, vaan hankkeen taloudelliset ja ympäristövaikutukset on arvioitava perusteellisesti uudestaan.

Haitat nykyasukkaille ja toimijoille estettävä

Kaavoituksen painottuminen yksipuolisesti asuinrakentamiseen on johtanut Lauttasaaressa kaupunkirakenteen yksipuolistumiseen ja palvelujen siirtymiseen pois alueelta. Ehdotettu kaava pahentaa tilannetta ja laskee asumisviihtyisyyttä pysyvästi mm. näkymien muuttuessa ja liikenteen lisääntyessä. Rakentamisen aikana ehdotus vaatii erityisiä maansiirtotöitä, mistä aiheutuu mm. pienhiukkaspäästöjä. Raskas liikenne lisää onnettomuusriskejä ja rasittaa alueen katuverkkoa kohtuuttomasti.

Valmiiksi rakennettu alue tulee rauhoittaa tiivistämiseltä. Lohiapajalahden kaavaluonnoksen vireillä pitäminen ilman lopullista päätöstä on kohtuutonta alueella toimivien venekerhojen kannalta. Veneily harrastuksena ja elinkeinotoimintana ovat tyypillisiä Lauttasaarelleja niiden toimintaedellytykset tulee turvata myös riittävien talvisäilytyspaikkojen osalta. Kaavaehdotus ei ota tasapuolisesti huomioon alueella toimivien venekerhojen tarpeita ja johtaa tarpeettomaan nykytilanteen uudelleen järjestelyyn.

 

YHTEENVETO

Esitämme, että kaavaehdotus palautetaan kaupunkisuunnitteluvirastoon uudelleen valmisteltavaksi seuraavin periaattein

  • Lisärakentamisesta ja tiivistämisestä pidättäydytään Lauttasaaressa kunnes saaren palveluvaje on saatu poistettua ja saarelle on kaavoitettu riittävät päiväkoti- ja koulutilat.
  • Toimivaa satamaa ei siirretä, vaan nykyiset satama-altaat säilytetään ja niitä kunnostetaan sekä järjestetään venekerhojen tarpeiden mukaan.
  • Rakennusoikeutta pienennetään 16 000 – 18 000 kerrosneliömetriin ja rakentamisratkaisuna tutkitaan joko etelään avautuva puolitettu viuhkamainen rakennusratkaisu tai arkkitehtien Aarniala-Teränne esittämämä vaihtoehto, jossa rakentaminen rajataan pääosin valtiolta vapautuvalle Meritaidon alueelle (Lauttasaari-lehti nro 30/2015).
  • Meritaidon tontilla on mahdollista rakentaa kovalle maalle. Nykyisen sataman massanvaihdot ja täytöt sekä uuden aallonmurtajan rakentaminen eivät olisi välttämättömiä ennen asuntorakentamista. Ratkaisu olisi kokonaistaloudellisesti edullinen kaupungille ja meille veronmaksajille suuri säästö.
  • Vattuniemenkadun ranta-alue kunnostetaan ja jäsennellään Eiranrannan mallin mukaan asukkaiden oleskeluun ja kuntoiluun sekä veneilijöille veneiden talvisäilytykseen ja kesäisin pysäköintiin.

 

HUOMAA! Tässä kaupungin julkaisemassa havainnekuvassa on väärä mittakaava. Todellisuudessa rakennukset ovat kolme kertaa suuremmat.