Kierrätyskenttä valtaamassa veneiden talvisäilytyspaikat

Helsinki on käynnistämässä Koivusaaren rakentamisen. Se hakenut vesi- ja ympäristölupia merialueen ruoppaamiseen ja täyttämiseen sekä ruoppausmassojen läjittämiseen mereen ja ranta-rakenteiden toteuttamiseen. Luvista voi jättää mielipiteitä 10.4.2019 saakka etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle.

Kaupunki hakee myös lupaa hyödyntää merialeen täytössä jätemateriaaleja sekä perustaa maamassojen ja louheen käsittely- ja varastointiasema Koivusaareen. Kierrätysalueeksi nimetty suunnitelma on uusi. Meritäytöt perustuvat Koivusaaren uuden asuin- ja työpaikka-alueen kaavoitukseen, vaikkakaan alueella ei ole vielä voimassa olevaa asemaakaavaa.

Ruopattavan alueen laajuus on noin 23 ha. Ruoppaus- ja täyttöalueet ovat Koivusaaren pohjois-, itä- ja länsipuolisilla merialueilla. Työnaikaiset yhteydet hoidetaan Länsiväylän väliaikaisten liittymien kautta ja Koivusaaren tulevan asemakaavan mukaisten katuyhteyksien kautta.

Koivusaareen perustettavalla kierrätyskentällä välivarastoitaisiin ja käsiteltäisiin ruoppausmassojen lisäksi myös kaupungin työmailta kaivettavia tai purettavia maa-aineksia, sedimenttejä ja mineraalisia purkujätteitä kuten betonia, tiiltä, asfalttia, haitta-ainepitoisia sedimenttejä.

Yli kahden jalkapallokentän kokonainen kierrätyskenttä sijoittuu Koivusaaren keskiosaan, missä on Koivusaaren venekerhon ja NJK:n veneiden talvisäilytyspaikka. Alueelle voitaisiin ottaa vuosittain vastaan 280 000 m3 erilaisia massoja. Laskennallisesti tämä tarkoittaa, että kohteeseen tulee louhetta tai muuta maata noin 70 autolastillista päivässä ja alueelle muodostuu vähitellen lähes kolmen eduskuntatalon kokoinen maamassakasa. Sen suurin korkeus olisi keskialueella 5 metriä ja reuna-alueilla 1 metri.

Massojen käsittelyä (seulonta ja välppäys) ja esim. betonin murskausta, pulverointia tehtäisiin vain arkisin klo 7:00–22:00. Louhetta voitaisiin kuitenkin vastaanottaa lupahakemuksen mukaan myös yöaikaan ja viikonloppuisin. Kun toimintaa vertaa Jätkäsaaren mrentäyttöihin, ymmärtää, millaisia pöly- ja meluhaittoja ja veden laadun heikkenemistä toiminnasta syntyy.

Helsinki haluaa, että massojen varastointi ja käsittely sekä ruoppaus- ja täyttötöiden valmistelevat toimenpiteet voidaan aloittaa jo ennen kuin vesi- ja ympäristöluvat tulevat lainvoimaiseksi. Aikatauluksi on suunniteltu jo ensi vuotta ja ne jatkuisivat siihen saakka, kunnes Koivusaari on rakennettu valmiiksi, kaupungin arvion mukaan 2030 luvulle saakka.

Nyt linjataan ehdot tulevan kymmenen vuoden toiminnalle. Siksi on aika perehtyä lupahakemuksiin ja lausua mielipiteet.

Lupahakemukset ovat nähtävillä 11.3. – 10.4.2019 aluehallintovirasto lupa-tietopalvelussa, osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/ . Löydät hakemukset siellä rajaamalla haku -kohtaan tiedoksi annetut ja kunta -kohtaa Helsinki.

Lauttasaari-Seuran kaavoitu-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä perehtyy aineistoon ja tulee kertomaan asiasta lisää ainakin Lauttasaari-lehdessä.

Kierrätyskenttää koskeva kuulutus on tässä  Kuulutus__kierrätyskenttä.pdf ja ruoppausta ja täyttöjä koskeva kuulutus on tässä Kuulutus_Koivusaari_ruoppaukset_ja_merentäyttö.pdf

Kierrätuskentän sijainti ja koko on on piirretty lupahakemukseen punaisella Koivusaaren ilmakuvaan. Se on veneiden talvisäilytyspaikka.

kierrätyskentän sijoittuminen

Ruoppas- ja meritäyttöalueet ilmevät alla olevista kuvista punaisella katkoviivalla. Niistä toiseen on merkitty myös lähellä olevat tärkeät linnustoalueet ja toiseen tärkeät lepakkoalueet. Kuvat ovat kuvakaappauksia vesilupahakemuksesta.

Ruoppausalue ja tärkeät lintualueet

Ruoppausalue ja tärkeät lepakkoalueet