Anna mielipiteesi Koivusaaren asemakaavaehdotuksesta – lue Lauttasaari-Seuran kanta

Koivusaaren asemakaavaehdotus on nyt nähtävillä ja siitä voi antaa mielipiteensä. Lue ohjeet muistutuksen antamiselle ja Lauttasaari-Seuran kanta kaavaehdotukseen.

Näin Koivusaari (vasemmassa yläkulmassa) on suunniteltu liittyväksi olemassaolevaan kaupunkirakenteeseen.

TEKSTI Katri Penttinen

Lauttasaarelaisten on aika kertoa mielipiteensä Koivusaaren asemakaavaehdotuksesta, joka on julkisesti nähtävillä 19.6 – 19.8.  Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa.

Kuntalaisten mielipidettä kutsutaan muistutukseksi. Kuntalaisia ovat asukkaat ja kunnassa kotipaikkaansa pitävät yritykset. Asianosaisia ovat muun muassa ne, joiden työhön ja toimeentuloon kaavalla on vaikutusta, kuten esimerkiksi lähialueen taloyhtiöt. Kaupungin pitää ilmoittaa perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen kaikille osoitteensa antaneille.

Kaavaehdotukseen voi tutustua täällä tai käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa: Sörnäistenkatu 1, ala-aula.  Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse: 09 310 22111.

Muistutukset osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon, Pohjoisesplanadi 11–13, ennen nähtävilläoloajan päättymistä 19.8 klo 16.00. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite: Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Lauttasaari-Seuran kanta Koivusaaren asemakaavaehdotukseen

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan asemakaavan on luotava edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Rakennetun ja luonnonympäristön erityisiä arvoja ei saa hävittää.

Koivusaaren asemakaavan 5000 uutta asukasta ja noin 19 hehtaarin meritäytöt muuttaisivat Koivusaarta ja sen lähialueita rajusti. On selvitettävä, onko kaava lain mukainen. Jos on, miten rakentaminen pitää toteuttaa, jotta lain vaatimukset täyttyvät. On myös tiedettävä, kuinka kalliiksi rakentaminen ja asuntojen hinnat nousevat erityisvaatimusten takia. Tällä hetkellä on epäselvää, kuinka pandemia vaikuttaa ihmisten halukkuuteen asua tiiviissä kerrostaloympäristössä. Koivusaaren rakentamisen kustannukset ovat kaupungille 170 miljoonaa euroa. Rakennusoikeudesta kaupunki uskoo saavansa 240 miljoonaa euroa.

Asemakaavaehdotuksen puutteet

Lainmukaisuus ja soveltuvuus

Asemakaavaehdotus on MRL:n vastainen. Ehdotus ei ota huomioon ympäristönsä maisematiloja, liikenne- ja katuratkaisuja eikä ympäristönsä olevaa rakennuskantaa.

Kaavan tehokkuus ja laajuus on ylimitoitettu. Meritäytöt tuhoavat maisemallisia ominaispiirteitä ja luonnon monimuotoisuuden 19 hehtaarin alueella. Ehdotetut korjaustoimet ovat näpertelyä. Meritäyttöjen vaikutuksia ympäristöön, terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen ei ole selvitetty riittävästi muun muassa  veden virtausreittien, pohjalietteen fosforin ja maalimyrkkyjen osalta. Monet selvitykset ovat vanhoja.

Rakentaminen

Ehdotus sallii liian tiiviin rakentamisen eikä ota riittävästi huomioon MRL:n vaatimuksia terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä elinympäristöstä. On tieteellistä näyttöä viheralueiden tärkeydestä. Koronaepidemia paljasti ihmisten luonnossa liikkumisen tarpeet ja asumisväljyyden merkityksen.

Ehdotus ei ota huomioon nykyistä tilannetta. Läntisessä Lauttasaaressa rannan tuntumassa on vain kaksi asuinkerrosta.  Koivusaaren korkeat kerrostalot eivät sovi Lauttasaaren rakennuskantaan ja rikkovat matalien rakennusten luomaa yhtenäistä maisemaa. Tiheinä muodostelmina ne varjostavat Lauttasaaren länsirannan rakennuksia.

Ehdotuksessa ei ole riittävästi määräyksiä ekologiseen yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen.

Kaavamääräykset eivät poista terveys- ja viihtyvyysriskejä. Tuore liikennemeluselvitys osoittaa, että suunniteltujen rakennusten Länsiväylän puoleisille julkisivuille kohdistuu päiväsaikaan enimmillään 69-78 dB:n keskiäänitaso. Ohjearvo sisällä päiväsaikaan on 35 dB asuinhuoneissa ja 45 dB liike- ja toimistohuoneissa. Sallittujen ohjearvotasojen saavuttamiseksi asemakaavan määräyksillä annetaan vaatimuksia rakennuksen ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Työmaaliikenteestä, melusta ja rakennusaikaisista häiriöistä puuttuvat vaikutusarvioinnit erityisesti läntisen Lauttasaaren nykyisten asukkaiden kannalta, sekä selvitys siitä miten alueen rakennusaikana nykyisille lähialueen asukkaille aiheutuvia haittoja ja häiriöitä torjutaan.

Koillisrantaan esitettyjen 3-kerroksisten pistetalojen toteuttaminen kelluvina, on vesialueen mataluuden ja merenpinnan korkeusvaihteluiden vuoksi epärealistista. Kelluvan meriuimalan tilalle tulisi suunnitella uimaranta kuten osayleiskaavassa tai siirtää se suojaisempaan paikkaan.

Autopaikkamitoitukset asukkaille  ovat liian pienet (yksi autopaikka per 135 k-m2 tai yksi per 145 k-m2 lähempänä metroasemaa).

Liikenne

Liikennesuunnitelma on sekava ja toimimaton autoilijoille, pyöräilijöille ja veneilijöille. 10-kerroksiset rakennukset, joita ei ollut arkkitehtikilpailun voittaneessa ehdotuksessa, luovat riskejä ja pimeitä kohtia. Pyöräyhteys on mutkikas. Suosittu melontareitti on poistettu.

Katajaharjun liittymän poisto sumputtaa Lauttasaaren liikenteen. Poistaminen vaatii, että ELY hyväksyy tieliikennesuunnitelman. Liittymän poistaminen lisää matka-aikoja ja päästöjä johtuen Koivusaaren ajonopeuksista, liikennevaloista ja kiertoliittymien luontaisesta hidastusvaikutuksesta. Liikenneverkko ei ole mitoitettu Lauttasaaresta tulevalle läpikulkuliikenteelle. Vaskisalmenkadun ja Koivusaaren puistokadun pääväylille ei ole vaihtoehtoisia reittejä. Vaskiniemenkadun ja Isokaaren liittymä on epäselvä, erityiskuljetuksen reittiä ei ole kuvattu selvästi. Moottoriajoneuvojen ajoyhteys Katajaharjusta Koivusaareen Telkkäkujaa pitkin on katkaistu.

Liikennesuunnitelma on lautakunnan päätöksen vastainen. Lautakunta linjasi 24.3.2017 kaavaluonnoksesta, että liikenne ei saisi kuormittaa Lauttasaarta. Liikennemääriä ei ole estimoitu riittävästi.

Veneily

Veneily lakkaa Länsiväylän ali Lauttasaaren ja Koivusaaren välissä kulkevassa kanavassa, joka on Lauttasaarta kiertävän veneilyreitin tärkeä osa. Kanava on pidennetty, kokonaan katettu ja taivutettu mutkalle. Lisäksi sen päälle on suunniteltu 10-kerroksinen rakennus. Kanava tulisi suunnitella väljäksi, valoisaksi ja kattamattomaksi muualla kuin Länsiväylän ajoratojen kohdalla.

Autopaikkamitoitukset veneilijöille ovat liian pienet (yksi paikka kolmea venepaikkaa kohti).

Veneille on liian vähän talvisäilytyspaikkoja, huoltotoiminnat ovat riittämättömät. Talvisäilytys tulee ratkaista ensi tilassa ennen asemakaavan lopullista hyväksymistä.