Koivusaaren jatkosuunnitteluun haetaan valtuuksia

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä on kaksi Koivusaarta koskevaa linjausta. Lautakunnan pitäisi hyväksyä viraston ehdotus Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksesta jatkosuunnittelun pohjaksi ja antaa vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin mielipiteisiin ja kannanottoihin.

Toisena lautakunnan asiana on Koivusaaren eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman tarkistaminen sekä katumaisen liittymän periaatesuunnitelma. Ne esitettäisiin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Länsiväylästä on Koivusaaren kohdalla kaksi päätöstä. Osayleiskaavassa Länsiväylä on edelleen moottoritie. Yleiskaavassa Länsiväylä on kaupunkibulevardi. Kumpikaan kaavoista ei ole lainvoimainen. Lauttasaari-Seura ennakoi tilanteen ja esitti viime keväänä mielipiteenään, että Koivusaaren suunnittelua ei tule viedä eteenpäin ennen lainvoimaista päätöstä siitä, onko Länsiväylä jatkossa moottoritie vai kaupunkibulevardi. Kaupunki ei vastineessaan puutu seuran esittämään keskeiseen vaatimukseen.

Viraston ehdotuksessa todetaan, että Koivusaaren asemakaava-alueen toteuttaminen edellyttää merkittäviä etupainotteisia investointeja. Kaupungille kohdistuviksi toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu noin 160 miljoonaa euroa. Hinta ei ole lopullinen, sillä valtion omistamaan Länsiväylään kohdistuvien kustannusten jakoperusteita ei vielä päätetty.

Liikenneratkaisuna virasto esittää Länsiväylän muuttamista aiemmasta aluevaraussuunnitelmasta siten, että tien poikkileikkauksen kokonaisleveys kapenisi 72 metristä 42 metriin. Tämä onnistuisi mm siten, että luovutaan bussipysäkkien sijoittamisesta liittymään Koivusaaren kannen alle ja laitetaan niille korvaavat pysäkit Ruoholahteen, Kamppiin ja Espoon puolelle tai Koivusaaren katuverkkoon.

Liikennesuunnitelmaa on valmisteltu Koivusaaren osayleiskaavaa laajemmalle alueelle Lauttasaaressa aina Lemissaarentielle asti. Lähtökohtana on Katajaharjun kattaminen, vaikka siitä ei ole lainvoimaista kaavaa. Nykyinen Katajaharjuntien ramppi (kuvassa) poistettaisiin jo väylänteon ensimmäisessä vaiheessa.

Lauttasaari-Seuran on esittänyt, että Koivusaareen ehdotetut liikenneratkaisut vaikeuttavat merkittävästi Lauttasaaren liikennettä. Seuran kanta on edelleen, että Koivusaaren suunnittelua ei tulisi tehdä ennen lainvoimaista yleiskaavaa.