Koivusaaren kaavavalitus nurin

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Koivusaaren osayleiskaavasta tehdyn valituksen.

Kuntalainen oli valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen kaupunginvaltuuston 14.1.2015 tekemästä Koivusaaren osayleiskaavapäätöksestä. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kuntalainen vei asian KHO:oon ja  vaati, että Helsingin hallinto-oikeuden ja Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan.

Perusteluinaan valituksen hylkäämiselle KHO totesi päätöksessään 10.3.2017, että osayleiskaavan toteuttamisesta ei aiheudu valittajalle hänen kaava-alueen ulkopuolella Katajaharjun alueella sijaitsevan kiinteistönsä käyttöä rajoittavia vaikutuksia. Kysymys on lähellä Helsingin keskustaa sijaitsevasta kaupunkiympäristöstä, joten pelkästään kaavan toteuttamiseen liittyviä maisemavaikutuksia, tai sitä, että maisemavaikutukset yleisemmin voivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon kaava-alueen ulkopuolisella alueella, ei voida pitää maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 4 momentissa tarkoitettuna kohtuuttomana haittana maanomistajalle.

KHO:n mukaan maanomistajalle aiheutuvaa haittaa arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että osayleiskaava-alueelle sijoittuva metroasema sekä muut alueelle jatkosuunnittelun myötä toteutuvat palvelut tulevat osaltaan hyödyttämään myös kaava-alueen ulkopuolisia alueita kuten Katajaharjun aluetta.

Kuva: Koivusaaren pohjoisosa. Osayleiskaavan myötä kuvan merialue täytetään.