Koivusaaren kierrätyskenttä typistyi ruoppausmassojen kierrätysalueeksi

Koivusaareen suunniteltu kierrätyskenttä sai osakseen rajua arvostelua.

TEKSTI ja KUVA Katri Penttinen

Koivusaareen suunniteltu maamassojen kierrätyskenttä typistyi lupakäsittelyssä vain ruoppausmassojen käsittelyalueeksi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston 22.12.2021 myöntämä ympäristölupa mahdollistaa vain sedimenttimassojen välivarastoinnin ja stabilointikäsittelyn sekä stabiloinnin sideaineiden välivarastoinnin.

Helsinki muutti lupakäsittelyn aikana hakemustaan useaan otteeseen. Lopulta hakemus oli, että kierrätyskentälle tuotaisiin vain Koivusaaren rakentamista varten tehtävistä ruoppauksista sellaiset maamassat, joita ei voi niiden haitta-ainepitoisuuksien takia läjittää meressä oleville läjitysalueille. Lupakäsittelyn aikana tehtyjen sedimenttitutkimusten mukaan meriläjitysmahdollisuuden ylittävien massojen määrä on 27 000 tonnia, mikä on myös luvan sallima käsittelymäärä vuodessa. Sideaineiden määrä on 5 500 tonnia.

Luvassa kierrätyskentän koko pieneni alkuperäisestä 1,6 hehtaarista yhteen hehtaariin.

Avi antoi luvassa runsaasti määräyksiä melusta, pölystä, mereen laskettavien vesien haitta-ainepitoisuuksista sekä erilaisten haittojen tarkkailusta. Päivittäinen toiminta-aika kentällä saa olla kello 7–18. Kuljetukset tulee hoitaa Hanasaaren liittymän kautta.

Ympäristöluvan mukaisen toiminnan saa aloittaa, kun Koivusaaren vireillä oleva asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Lupa on voimassa viisi vuotta toiminnan aloittamisesta.

Avi:n päätös on nähtävillä täällä. Siihen voi hakea muutosta 28.1.2022 mennessä Vaasan hallinto-oikeudesta.