Koivusaaren meritäytöille vesilupa

Koivusaaren edustan merialueen täyttölupa annettu. Etelä-Suomen aluehallintovirato kuulutti vesiluvista ja jätemateriaalin käytön sallivasta ympäristöluvasta tänään 16.7.2021. AVI sallisi osan ruoppauksista jo ennen lainvoimaista uutta asemakaavaa. Valitusaika AVIn päätöksestä päättyy 23.8.2021.
Töiden aloittaminen ja toteuttaminen on määrätty seuraavasti:
Länsiväylän pohjoispuolisten hankealueiden sekä Länsiväylän eteläpuolella olevien lainvoimaisten asemakaavojen ulkopuolisten hankealueiden kuorintaruoppaukset ja ruoppaukset saadaan toteuttaa, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.
Kuorintaruoppaukset ja ruoppaukset saadaan toteuttaa lainvoimaisten asemakaavojen kaava-alueella, kun tämä päätös on saanut lainvoiman, niiltä osin kuin töitä varten ei ole tarpeen muuttaa asemakaavojen mukaista rantaviivaa eikä purkaa kiinteitä rantarakenteita.
Kaikki Koivusaaren esirakentamistyöt saadaan toteuttaa sen jälkeen, kun vireillä oleva asemakaava ja asemakaavan muutos, sellaisena kuin se on rantaviivan ja vesialueen osalta esitetty hakemuksen 29.1.2021 päivätyn täydennyksen liitteessä 4, on saanut lainvoiman ja kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Kyseinen liite 4 on tämän päätöksen liitteenä 1.
Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja hanke on toteutettava olennaisilta osin kymmenen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty määräaikainen käyttöoikeus raukeavat
Muutoksen haku
Muutosta aluehallintoviraston päätökseen voi hakea kirjallisen valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä 23.8.2021. Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset sekä muun muassa vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- ja luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseski toimivat yhdistykset tai säätiöt.
Lupapäätökset yhteensä yli 200 sivua. Päätökset täältä:
https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1507314
https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1507324
Teksti ja kuva: Katri Penttinen