Lauttasaari kohti hiilineutraaliutta

Lauttasaari-Seura on käynnistänyt saaren oman hiilineutraaliusohjelman. Tavoitteena on pienentää lauttasaarelaisten hiilijalanjälkeä asteittain niin, että hiilineutraalisuus saavutetaan vuonna 2030. Eri alojen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä kokoontui järjestäytymiskokoukseen, jossa keskusteltiin mm toimista lähtötilanteen kartoittamiseksi.

Lauttasaaren Hiilineutraaliusohjelman ohjausryhmä kokoontui aloituskokoukseen. Seuran hallituksen edustajana hallituksen puheenjohtaja Nina Lukkari

“Meillä on kaikki edellytykset onnistua tässä tavoitteessa, sillä Lauttasaarta leimaa erityinen yhteisöllisyys”

Lauttasaaren hiilineutraalius-hanke tukee osaltaan Helsingin kaupungin “Hiilineutraali Helsinki 2035” tavoitetta. Toisaalta Lauttasaaren kunnianhimoinen tavoite alittaa kaupungin ohjelma viidellä vuodella antaa aiheen tavoitella kaupunginosien pilottiroolia. “Meillä on kaikki edellytykset onnistua tässä tavoitteessa, sillä Lauttasaarta leimaa erityinen yhteisöllisyys” toteaa Lauttasaari-Seuran Kaupunkiympäristötyöryhmän puheenjohtaja Katri Penttinen. Penttinen toimii myös mukana hiilineutraaliusohjelman projektiryhmässä.

Hiilineutraaliusohjelma sai alkunsa jo pari vuotta sitten, kun luontoarvojen merkitys sekä kestävän kehityksen rooli nousivat entistä merkityksellisemmäksi. Projektiryhmä teki paljon töitä ohjausryhmän jäsenten osaamisalueiden tunnistamiseksi ja onnistui kokoamaan ohjausryhmään viisitoista eri alojen asiantuntijaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriöstä emerita ylijohtaja, DI Helena Säteri. Varapuheenjohtajana on Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen.

Hanke aktivoi ja linkittää eri toimijoita

Arjen suurimmat kulutusperusteiset päästöt ovat peräisin asumisesta, henkilöliikenteestä ja ruuasta, jotka yhdessä muodostavat 75 % suomalaisten hiilijalanjäljestä. Seuran puheenjohtaja Nina Lukkari uskoo, että ohjelman avulla saadaan yhä useampi asukas, taloyhtiö ja muu saarelainen toimija kiinnostumaan hiilineutraalista elämäntavasta. Ohjelmassa käynnistetään yhteisiä hankkeita päästöjen vähentämiseksi ja toimintatapojen muuttamiseksi sekä seurataan ja mitataan saavutettuja tuloksia. Keskeistä toiminnassa on paikallisuus. Erilaiset aktiviteetit suunnitellaan siten, että hiilinieluina toimivat saaren puistometsät ja saaren merellisyys, rakentamattomat rannat ja luonnon monimuotoisuus säilyvät.

Ideana on saada aikaan itseohjautuva yhteisö, joka on esimerkkinä muille ja toimii yhdessä osaavien yhteistyökumppaneiden kanssa uusien käytäntöjen testialustana ja pilottikohteena. Asukkaita ja saarelaisia toimijoita aktivoidaan toimimaan oma-aloitteisesti asioissa, joita yksilöt voivat tehdä itse.

Hankkeen tavoitteena on myös Lauttasaaren erityisen yhteisön voimin muuttaa ja kehittää koko kaupungin toimintatapoja ja infrastruktuuria siten, että kaikkien saarelaisten on entistä helpompi minimoida omaa hiilijalanjälkeään. Jo ensimmäisessä ohjausryhmä kokouksessa tuli esiin vahva halukkuus kehittää saarelle yhdessä esimerkiksi kaupan, tutkimuslaitosten kanssa malleja, jotta asukkaat, taloyhteisöt ja muut toimijat voivat muuttaa omia toimintatapojaan kohti kestävää kulutusta. Muutos johtaa päästövähennyksiin ja pitkällä tähtäyksellä myös kustannussäästöihin.

Ansioitunut edelläkävijä – Lauttasaari testialueena

Helsinki on hyväksynyt toimenpideohjelman, jotta se olisi hiilineutraali vuonna 2035. Ilmastonmuutos ja saaren uniikki merellisyys huomioiden Seura haluaa pilottikaupunginosana edistää tärkeää asiaa omalla alueellaan.

Yhteisesti hyväksytyn ohjelman avulla Lauttasaari-Seura voi välittää Helsingin kaupungin liikelaitoksille ja palveluyksiköille, paikallisille kaupoille ja muille palveluja tuottaville yrityksille saarelaisten yhteisen tahtotilan ja neuvotella siitä, miten nämä toimijat voivat auttaa ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.

Mitä seuraavaksi?

Seuran hallitus nosti hiilineutraalisuuden uudeksi toiminta-alueeksi jo vuonna 2019. Aktiivinen ohjelman suunnittelu aloitettiin seuran kaupunkiympäristötyöryhmässä (aiemmin kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä) elokuussa 2020. Jäsenistön hyväksyntä hankkeelle saatiin viime syyskokouksessa. Seuran hallitus taas hyväksyi ohjelman alustavat tavoitteet helmikuussa 2021.

Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin huhtikuun lopussa. Sen keskustelujen pohjalta hankkeen projektiryhmä valmistelee lähtötilannetta koskevia selvityksiä. Lähtökartoitukseen liittyvät oleellisesti saarelaisten autoilusta syntyvien liikennepäästöjen selvittäminen yhdessä SYKEn kanssa sekä asumisen energian kulutuksen lähtötason selvitys Helenin kanssa. Samalla tehdään valmisteluja yhteistyötutkimuksen toteuttamiseksi, jolla kartoitettaisiin saarelaisten kauppa-asioinnin tai verkkokaupan hiilikuorma.

Tärkeä lähtötilannekartoitus on asukkaille tehtävä kysely. Sillä selvitetään tilastollisen otannan kautta saarelaisten asenteita, nykyistä käyttäytymistä sekä muutoshalukkuutta asumiseen, liikenteeseen ja ruokaan liittyvissä päästöissä. Ohjausryhmästä löytyi jo ”siemenrahan” rahoittajia tutkimuksen teettämiseen. Loput rahat kartoituksen toteuttamiseksi olisi tarkoitus koota saarelaisilta ” joukkorahoituksena”. Tavoitteena on saada tutkimus valmiiksi jo alkusyksystä.

Ohjelman alustavat tavoitteet

 1. Lauttasaari on yksi ensimmäisiä kaupunginosia, jolla on oma hiilineutraalisuusohjelma.
 2. Lauttasaaren hiilijalanjälki pienenee asteittain niin, että hiilineutraalisuus saavutetaan vuonna 2030.
 3. Lauttasaaressa syntyvät liikkumisen kokonaispäästöt mukaan lukien julkinen ja jakeluliikenne, puolitetaan vuoteen 2027 mennessä.
 4. 80 %:lla taloyhtiöistä on energiansäästöohjelma v. 2025.
 5. Ruokahävikki vähenee ja tarpeettomien muovipakkausten käyttö lopetetaan ja saarelaiset siirtyvät käyttämään biohajoavaa muovia sekä paperi- ja kartonkipohjaisia pakkausmateriaaleja.
 6. Kiertotalouden ratkaisut, kuten tuotteiden korvaaminen palveluilla, laitteiden yhteiskäyttö, teho-kas jätteiden lajittelu, kierrätys ja kestävät hankinnat, ovat oleellinen osa yhteisöämme.

 

Ohjausryhmä

 • Ahonala Eero-J, tuottaja, Lauttasaaren asukas
 • Hilden Mikael, johtaja, Syke, Suomen Akatemia
 • Kalervo Matti, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj
 • Kattilamäki Satu, vastuullisuuspäällikkö, S-ryhmä
 • Koskimies Niklas, juristi, Lauttasaaren yrittäjät
 • Kivirinne Jouni, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Helen Oy
 • Kai Sorokin, pääsuntio, Lauttasaaren seurakunta
 • Lukkari Nina, puheenjohtaja, Lauttasaari-Seura ry
 • Nikunen Esa, ympäristöjohtaja, Helsingin kaupunki
 • Penttinen Merja, tutkimuspäällikkö, VTT
 • Rauhansalo Sanna, johtava neuvonantaja, Miltton Networks
 • Sjöstedt Axel, oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, LYK
 • Suhonen Pete, päätoimittaja, Lauttasaari-lehti
 • Säteri Helena, ylijohtaja (eläkkeellä), Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto (RYMO)
 • Toivonen Tuuli, geoinformatiikan professori, HY, varajäsenenä tohtorikoulutettava Elias Willberg

 

Hanketta valmistellut projektiryhmä

 • Ahonala Eero-J
 • Kauppi Lea
 • Lahtinen Marja
 • Penttinen Katri

Yhteydenotot hiilineutraaliohjelmaan liittyen pyydetään osoittamaan Nina Lukkarille.

Faktalaatikko:

Lauttasaari-Seura on kaupunginosayhdistys, joka toimii asukkaiden ja alueen etujärjestönä.  Seuran toiminta-ajatus on “Toimintaa yhdessä Lauttasaaren parhaaksi”. Visionsa mukaisesti seura toimii aloitteellisesti saaren viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta edistävä toimijana. Seuran yksi tärkeä arvo on toimia laadukkaasti faktojen perusteella muutoksia ennakoiden ja kulttuuriperintöään vaalien.