Lauttasaari-Seura: Helsinki tarvitsee kansallisen kaupunkipuiston

Lauttasaari-Seuran mielestä kaupunkiympäristön kehitystä ei voi mitata vain tonttimaan ja rakentamisen ehdoilla, vaan kaupungin tulee ottaa huomioon myös viheralueet kaupunkilaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Kansallinen kaupunkipuisto suojelisi Lauttasaaren luontoalueita rakentamiselta.

Lauttasaari-Seura pitää tärkeänä kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ja on lähettänyt kannanoton asiasta kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kaupunkiympäristön toimialan virkamiehet esittävät valmistuneen esiselvityksen pohjalta, että Helsinki luopuisi kansallisen kaupunkipuiston perustamisen valmistelusta ja jatkaisi kaupungin rakentamista ja viheralueiden toteuttamista nykyiseen tapaan. Esiselvitysaineistossa on kuitenkin merkittäviä puistoa tukevia asioita. Kaupunkilaisille järjestetyssä avoimessa karttakyselyssä, mihin lauttasaarelaisetkin osallistuivat laajasti, sai eniten kannatusta laajan puiston vaihtoehto VE1. Pitkään esiselvitysprosessin osallisuuspilotissa mukana olleen Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -verkoston mukaan VE1 ei ole ristiriidassa Helsingin nykyisen lainvoimaisen yleiskaavan kanssa, joka koostuu Yleiskaava 2016:sta sekä osin Yleiskaava 2002:sta ja osayleiskaavoista.

Esiselvitysraportissa kuvattuja tonttitulojen menetyksiä ei ole kohdennettu läpinäkyvästi. Valitettavasti raportista puuttuvat tulopuolelta kokonaan ekosysteemi-palveluiden merkittävät rahalliset hyödyt, ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi sekä vaikutukset Hiilineutraali Helsinki -tavoitteeseen.

Lauttasaari-Seuran mielestä kaupunkiympäristön kehitystä ei voi mitata vain tonttimaan ja rakentamisen ehdoilla, vaan kaupungin tulee huolehtia myös säilyttävästä ja eheyttävästä kaupunkikehityksestä sekä ottaa huomioon viheralueet kaupunkilaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Kansallinen kaupunkipuisto on erinomainen mahdollisuus varmistaa arvokkaiden luonto- ja kulttuurihistoriallisten alueiden säilyminen. Tällaisia merkittäviä arvoalueita on Lauttasaaressakin useita.

Lauttasaari-Seura kannattaa lämpimästi, että Helsinki jatkaa valmisteluja kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi ja aloittaa viipymättä varsinaisen perustamisselvityksen laatimiseen.

Kannanotto kokonaisuudessaan: Lauttasaari-Seuran kannanotto kansallisen kaupunkipuiston perustamiseen