Lauttasaari-Seura: “Kaupungin vastaantulo vaatimaton Koivusaaressa”

Helsinki on muuttanut Koivusaaren esirakentamista koskevia suunnitelmiaan. Lauttasaari-Seuraa ne eivät tyydytä.

Kierrätyskenttä yhä tulossa. Punainen alue esittää Koivusaaren yli 20 hehtaarin ruoppausalaa. Kierrätyskentän tarkennettu ala on merkitty karttaan mustalla. Valkoisella alue, jolta kaupunki on poistanut kierrätyskentän.

TEKSTI Katri Penttinen

Helsinki esittää muutoksia Koivusaareen suunnittelemaansa kierrätyskenttään. Lupaviranomaiselle antamassaan vastineessa ja täydennyksessä kaupunki ilmoittaa muuttavansa lupahakemusta ja pienentävänsä suunnitellun käsittelykentän pinta-alaa 1,6 hehtaarista noin hehtaariin.

Alueella käsiteltäisiin vain Koivusaaren alueella muodostuvia massoja. Siellä ei käsiteltäisi eikä välivarastoitaisi pilaantunutta ja jätteellistä maata. Myös purkubetonin murskauksesta ja pulveroinnista luovuttaisiin, mutta pölyn muodostumista ei estettäisi suojapressuin. Kenttä toimisi pääosin kello 7–17, poikkeustapauksissa iltakymmeneen. Kaupungin tekemät suunnitelmamuutokset eivät tyydytä Lauttasaari-Seuraa, joka vastustaa luvan myöntämistä Koivusaaren kierrätyskentälle.

Melumallinnoksessa ei virkistysalueita

Kaupunki on teettänyt kierrätyskentästä ja kuljetuksista sinne melumallinnuksen. Sen mukaan merkittävimmät melulähteet ovat kuormien purku ja raskas liikenne. Kaupungin mukaan maa-aineksen kippauksen keskiäänitaso ei ylitä Lauttasaaren asuinalueilla eikä Hanasaaressa sallittuja ohjearvoja. Mallinnuksessa ei tarkastella lainkaan virkistysalueille tulevaa melutasoa ja liikenteen melun seurantakin on rajattu vain Länsiväylään.

Koivusaaren merialueen ruoppauksia ja täyttöjä koskevaa lupaa varten kaupunki tekee vielä syksyn aikana sedimenttitutkimuksia. Lupaviranomaisen vaatima täydennetty riskinarviointi toimitetaan tutkimusten valmistuttua. Tutkimuksissa selvitetään myös ruoppausmassojen läjityskelpoisuutta.

Ruoppaukset ja meritäytöt toteutettaisiin pääsääntöisesti kello 7–18, mutta töitä voitaisiin tehdä  iltakymmeneen asti, jos esimerkiksi louhintamassoja on vietävä pois. Kaupungin mukaan meritäytöt eivät aiheuta merkittävää haittaa lähialueiden asukkaille.

Maakuljetusten selvitykset puutteelliset

Kaupunki veti pois hakemansa luvan töiden valmistelun aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta ja ilmoitti, että töitä ei aloiteta ennen lainvoimaista kaavaa.

Maakuljetukset ja muu työmaaliikenne Koivusaareen tapahtuisi vain Länsiväylää pitkin nykyisen Hanasaaren liittymän kautta. Kaupunki ei ole kuitenkaan havainnut, että Länsiväylältä idästä tultaessa rekka-autot eivät mahdu Hanasaareen menevän sillan alta. Kaupungin arvion mukaan rekkaliikenne lisääntyisi vuorokaudessa sadalla autolla.

Helsinki ei ole katsonut tarpeelliseksi arvioida kuljetusten vaikutuksia asukkaille, koska maakuljetuksia ei tehdä Lauttasaaren asuinkatuja pitkin. Kaupunki ei myöskään selvitetä miten vesikuljetukset Koivusaaren pohjoisosaan tullaan hoitamaan.

Lauttasaari-Seura tyytymätön

Lauttasaari-Seuraa vastineet eivät tyydytä. Kierrätyskenttää ei ole vedetty pois Koivusaaresta, meritäyttöjä on tarkasteltu niukasti, meluselvitykset ovat puutteellisia ja haittoja asukkaille vähätellään. Seura toistaa aiemmat vaatimuksensa ja tulee esittämään lupaviranomaiselle kannanottonsa kaupungin vastineisiin.

 

Mielipiteet 16.10. mennessä

Myös asukkaat ja asianosaiset voivat jättää omat mielipiteensä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 16.10. mennessä. Muistutus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen. Lomake löytyy Aluehallintaviraston sivuilta.