Lauttasaari-Seura: Suunnitellun Länsisataman tunnelin vaikutuksia selvitettävä lisää

Lauttasaari-Seura jätti 11.1.2024 mielipiteen Länsisataman laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Seuran mielestä tehdyssä arvioinnissa Lauttasaareen kohdistuvien liikenteen siirtymistä ja työmaaliikenteestä aiheutuvien haittojen minimointiin ei ole kiinnitetty riittävää huomiota.

YVA-selostuksessa on selvitetty sataman laajennusta ja Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellun tunnelin ympäristövaikutuksia. Hankkeessa tunnelille on kolme erilaista vaihtoehtoa, joissa on eroja tunnelin pituudessa ja sen suuaukon sijoittumisessa Länsiväylälle.

Merkittävimpänä lauttasaarelaisten kannalta seura pitää tunnelin rakentamisaikaisten liikenteen vaikutuksia. Ne ovat pääpiirteittäin samat kaikissa vaihtoehdoissa. Syntyvän louheen yhdeksi sijoituspaikaksi on esitetty Koivusaaren meritäyttöjä. Jos louheen käsittelyratkaisut toteutetaan esitetyllä tavalla, raskasta liikennettä ohjautuu Lauttasaaren katuverkkoon kaikissa tunnelivaihtoehdoissa. Maakuljetukset on suunniteltu tehtävän Maamonlahden ramppi – Lauttasaarentie – Sotkatie -reittiä. Reitti kulkee ala-asteen koulun viereltä ja Sotkatie on kapea asuinkatu. Seuran mielestä louheen sijoittaminen Koivusaareen vaatisi tieyhteyden tekemisen suoraan Länsiväylältä Koivusaareen tai muita ratkaisuja, jotta haitoilta vältyttäisiin.

Seuran mielestä myöskään satamatoimintojen tehostumisesta aiheutuvaa Länsiväylän liikenteen lisääntymisen vaikutusta Lauttasaaren asukkaiden kannalta ei ole arvioitu riittävästi. Nähtävissä on, että Länsisataman ratkaisut siirtävät liikennettä, rakentamisen aikana myös rakasta liikennettä, saaren asuinkaduille. Seuran mielestä tämän kehityksen estämiseksi haitat tulisi ennakoida ja luoda ratkaisuja niiden estämiseksi.

Seuran mielipide kokonaisuudessa löytyy tästä.

Teksti Katri Penttinen