Lauttasaari-Seura vaatii yleiskaavapäätöksen kumoamista

Lauttasaari-Seura vaatii Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan yleiskaavapäätöksen osasta Lauttasaarta ja Melkistä. Vaatimuksiaan Seuran perustelee lainvastaisuudella.

Lauttasaaren pohjois- ja koillisosan merentäytöt mahdollistava päätös on Uudenmaan maakuntakaavan vastainen. Kyseisellä alueella ei ole otettu myöskään huomioon lepakkoesiintymän vaatimaa suojelua.

Länsiväylän kaupunkibulevardia koskeva kaavamerkintä ja metrolinjan pohjoispuolella olevan C2 kaavamerkintä tulisi Seuran mielestä kumota, koska yleiskaavassa ei ole noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yleiskaavan sisältövaatimuksia ja selvittämisvaatimuksia. Lisäksi kaavassa on jätetty huomioimatta ja vaarannettu asemakaavoissa osoitetut mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Huomioitta ovat jääneet myös maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

”Yleiskaavaratkaisu ei turvaa Lauttasaaren luonnonarvoja eikä sillä vaalita luonnonympäristöä eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja, vaan yleiskaavaratkaisu ohjaa muuttamaan voimassa olevia asemakaavoja siten, että laajojen kansalaispiirien elinympäristö heikkenee virkistysalueiden supistuessa”, toteaa Seura.

Kumoamisvaatimuksen perusteluksi Seura esittää myös, että yleiskaavaratkaisu ei hallintolain 6 §:n mukaisesti suojaa kuntalaisten oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

”Yleiskaavapäätös rikkoo Lauttasaaren pohjois- ja koillisosan osalta kuntalaisten oikeutettua luottamusta siihen, että ajantasaiset asemakaavat suojaavat rakennettua ympäristöä, virkistyskäyttöä ja luontoarvoja.”

Melkin saarta koskeva päätös tulee kumota siksi, että yleiskaava on maakuntakaavan ja luonnonsuojelulain 29 §:n ja 49 §:n vastainen.

Seuran valitus on luettavissa tästä.