Lepakot eivät esteenä padelkentälle

Rakentamiskielto ja Euroopan yhteisön luontodirektiivin erityissuojelua vaativat lepakot eivät olleet padeltoiminnan esteenä Nackapuistossa. Miksi?

Padelkentät nousivat Pyrkän kylkeen viime keväänä.

TEKSTI Katri Penttinen

Joitakin lauttasaarelaisia on kummastuttanut, miten Nackapuistoon saatiin rakentaa padelkenttä viime keväänä. Onhan alueella rakentamiskielto. Lisäksi puistossa esiintyy useita erityisuojelua vaativia lepakkolajeja. Selvitimme vuokrasopimuksen ja kentän rakentamisen taustat ja velvoitteet.

Määräaikainen sopimus

Lahnalahdentie 11 sijaitsevan tontin vuokraaminen Nordic Padel Oy:lle tuli vireille marraskuussa 2018. Vuokraamisesta päätti kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden alueidenkäytön tiimipäällikkö Iiro Grönberg helmikuussa 2019.  Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2024 helmikuun loppuun saakka. Padelalueen vuokra on 1260 euroa vuodessa. Toukokuussa 2019 tehtiin lisäksi kioskipaikkaa koskeva vuokrasopimus.

Ympäristötarkastaja kävi

Tiimipäällikön oikeus päättää vähämerkityksellisistä alueen käyttöön liittyvistä sopimuksista perustuu kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen. Ennen vuokraamista kaupunki selvitti alueen luontoarvoja kaupungin ympäristötarkastajalta, joka teki alueelle tarkastuskäynninkin. Silloin todettiin, ettei padelkentistä ole haittaa alueella esiintyville lepakkolajeille: pohjanlepakolle, vesisiipalle ja korvayökölle. Lepakot on otettu erikseen huomioon vuokrasopimuksessa.

“Vähäinen poikkeama”

Euroopan yhteisön lajisuojelua koskevat erityissäännökset on sisällytetty Suomen luonnonsuojelulakiin. Erityissuojelun piirissä ovat kaikki lepakkolajit. Niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Suojelusta poikkeuksia voi antaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ely-keskuksen mukaan suunnitellun rakentamisen esteenä ei ole lajin esiintyminen kohteessa. Esteeksi voi kuitenkin muodostua esimerkiksi puiden kaataminen, jos se on laajaa ja estää lepakkojen kulun ruokailupaikoilleen.

Nackapuiston alueen kaavoittajan mielestä poikkeaminen rakennuskiellosta ja asemakaavasta voitiin hyväksyä vähäisenä poikkeamana, koska padelkentät eivät pienennä puistoaluetta ja liikuntapuistossa ei ole niille tilaa.

Toimenpideluvan kenttien rakentamiselle antoi rakennusmestari Mikko Jokinen. Se tuli voimaan julkipanon jälkeen huhtikuun alussa. Luvassa ei vaadittu valvontakäyntiä.

Tarkat vuokraehdot

Kaupungin ja yrittäjän välisen vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen ei saa ylittää sopimuksen mukaista 900 neliömetrin pinta-alaa eikä vuokra-alueen rajoja. Vuokra-alueelta saa kaataa puita, mutta niiden kaataminen vuokra-alueen ulkopuolelta on ehdottomasti kielletty.

Sopimuksessa tuodaan esiin, että tontin pohjoisosa on merkitty kaupungin luontotietokannassa arvokkaaksi lepakkoalueeksi osana rannan laajempaa kokonaisuutta. Tonttiin rajautuva metsä on arvokasta lintu- ja metsäaluetta. Nämä alueet tulee rauhoittaa, ja toimintojen on pysyttävä sopimuksen liitekartan mukaisella vuokra-alueella.

Sopimuksen mukaan valaistus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ympäristöön joutuvan häiriövalon määrä jää pieneksi.

Kirjoittaja on Lauttasaari-Seuran kaavoitus- liikenne- ja ympäristötyöryhmän puheenjohtaja.