Leveä kivituhkareitti Länsiulapanniemeen – lue Seuran havainnot, katso video maastosta ja anna palautteesi kaupungille

Rantareitti kartassa ruskealla.

TEKSTI Katri Penttinen, Marja Lahtinen

Länsiulapanniemeen suunnitellaan 1,5–2 metriä leveää kivituhkalla päällystettyä ulkoilureittiä. Kaupunki uskoo, että rakennettu reitti säästää kohteen erittäin herkkää luontoa kulumasta.

Reitti on linjattu hyödyntäen olemassa olevia polku-uria, mutta kulkua ohjataan pois arvokkailta ranta-alueilta ja luontokohteilta sekä muinaismuistolain nojalla suojelluilta paikoilta. Kulkua ohjataan myös maisemoimalla nykyisiä luonnon polkuja sekä asettamalla kulkuesteitä.

Tavoitteena on, ettei reitin tieltä jouduta kaatamaan runkopuita tai siirtämään isoja kiviä. Avokallioiden kohdilla polku kulkee kalliota pitkin. Reittien päihin on tarkoitus rakentaa pyörätelineet ja reitin varrelle tulisi yksitoista penkkiä ja viisi roska-astiaa.

Reitille ei tule valaistusta, siellä ei ole talvikunnossapitoa eikä se ole kaikilta osiltaan esteetön. Reitillä ei suositella pyöräilyä, mutta toistaiseksi kaupungin liikennesuunnittelun kanta on, että pyöräilykieltoa ei aseteta.

Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmän havaintoja maastokävelyltä

Suunniteltu reitistö muuttaa kovasti Länsiulapanniemeä ja reitin tieltä joudutaan kaatamaan puita. Reitin tulisi olla kapeampi, pintamateriaalin luonnonmukaisempaa materiaalia ja siellä tulisi ehdottomasti kieltää pyöräily. Hyvää on, että avokallioille ei rakenneta, reittiä ei valaista eikä siellä ole talvikunnossapitoa.

Reittiä kavennettava

Ryhmä toteaa, että Länsiulapanniemen rannat eivät ole erityisen kuluneita helsinkiläisessä mittakaavassa. Lauttasaareen rannoista kasvillisuus on Länsiulapanniemessä parhaiten säilynyt. Kun rantareitin tulon myöten väkimäärä Länsiulapanniemellä saattaa moninkertaistua, tämä tulee valitettavasti heijastumaan rantojen lisääntyvänä kulumisena kulkemisen ohjauksesta huolimatta. Siksi on tärkeää, että estetään kulkemisen ohjautuminen arvokkaisiin ja herkkiin luontokohteisiin.

Reitin tavoiteleveys 1,5–2m on liian leveä, koska paikoin jouduttaisiin tekemään voimakkaita maaston muokkauksia. 1,2–1,5m polku on riittävä.

Pintamateriaalina tulisi käyttää luonnonmukaisempaa materiaalia kuin kivituhkaa. Esimerkiksi Aimo Tukiaisen puiston lehmuskujalla käytetty materiaali tuntuu miellyttävämmältä ja luontoon sopivammalta. Suunnitelmassa tulisi esittää myös tulevien pintakerrosten paksuudet.

Pääpolun oheen suunniteltu Länsiulapanniemen itärannan rantaa myötäilevä reitti tulisi toteuttaa sekä pintamateriaalinsa että leveytensä puolesta kevyemmin kuin pääreitti.

Avokallioilla reitin voisi merkitä valkoisin maalatuin kolmioin kuten Harakan saarella, jottei kulkija eksy poluttomaan maastoon. Kunnostettavat maaston osuudet tulisi suojata matalin köysiaidoin Harakan saaren tapaan.

Maasto- ja polkupyöräily tulee kieltää rantareitillä liikennemerkein. Pyörillä on mahdollista päästä rantaan asti nykyisiä huoltoteitä pitkin.

Muutoksia reitin linjauksiin

Reitin valinta on kohtuullisen hyvä, vaikka muutamassa kohdassa se menee kohdassa, jossa nyt ei ole polkua. Jatkotyössä on vielä tarpeen varmistaa, että kulku ei ohjaudu arvokkaille luontoalueille.

Seuraavat muutokset reitin linjauksiin ovat aiheellisia, jotta voidaan muun muassa välttää mittavat täytöt maaston jyrkissä kohdissa.

  1. Suositulla auringonottokalliolla, sotainvalidien saunan itäpuolella, reitin voisi linjata kulkemaan hiukan alempana kalliota pitkin, eikä aivan suojellun vallituksen reunalla, kuten suunnitelmassa on esitetty
  2. Tämän kallioalueen reunaan, juuri ennen sotainvalidien saunaa, tulee rakentaa mieluummin portaat kuin luiskat lisätäytöillä. Portaat ovat myös saunarakennusta ympäröivän maapinnan pintavesien poistumisen kannalta täyttöä parempi ratkaisu.
  3. Venevajasta länteen olevan kallioalueen reunalle myös mieluummin portaat kuin runsaat lisätäytöt.
  4. Vanhan valoheitinaseman pohjan kohdalla riittää yksi rantakallion kautta kulkeva reitti. Vallituksen yli kallion reunaa sivuava reitti on mielestämme turha ja hankalasti toteutettavissa.

Reittisuunnitelmassa tulee esittää myös reitistön opastesuunnitelma.

Rakennustyöt tehtävä pienellä kalustolla

Reitin rakennustyöt tulee tehdä mahdollisimman pienellä kalustolla. Polkupyörätelineiden lopulliset paikat sekä reitistön linjavalinnat tulee tehdä suunnittelijoiden avustuksella paikalla, koska suunnitelman mukaisen polun varrella on yllättäviä esteitä, vanhoja hyväkuntoisia ja paksurunkoisia puita juuristoineen sekä isompien ja pienempien kivien muodostamia kiviröykkiöitä.

Rantareitin rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa reitin lähistöllä olevien pienpuukasojen ja vieraslajistojen poistotyöt.

Ehdotetussa reitin reunojen maisemoinnissa kuorikatteen avulla vaarana on, että reitin reunoille pesiytyy “tienvarsikasvillisuutta” sen sijan, että “polkua” edelleen ympäröisi metsäkasvillisuus.  Myös alueelle tuotavan uuden kasvualustan laatu on selvennettävä.

Hyvä, että roska-astiat sijoitettaisiin niin, että niitä voidaan huoltaa olemassa olevia huoltoteitä pitkin, rantareitin ei tarvitse olla autolla ajettavissa. Hyvää myös, että vanhat linnoituskohteet kunnostetaan.

Anna oma palautteesi

Puistosuunnitelma valmistuu talvella 2020 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan keväällä 2021. Kaupunki toivoo asukaspalautteita 13.10.2020 saakka osoitteisiin: petra.rantalainen@hel.fi ja maija.elo@wsp.com

Katso Lauttasaari-Seuran kaavaryhmän tuottama reittivideo tästä.

Lisätietoja puistosuunnitelmasta Helsingin kaupungin sivuilla täällä.