Maakuntakaava uhkaa merialueita – kulttuuriarvojen säilyminen varmistettava

Uusimaa 2050 -kaavassa piilee sekä riskejä että hyvää Lauttasaarelle, kirjoittaa Lauttasaari-Seuran kaavatyöryhmän puheenjohtaja Katri Penttinen.

Uudenmaan merimaisemaa Lauttasaaresta. (Kuva: Katri Penttinen)

Uusimaan 2050 -maakuntakaavaa viimeistellään saatujen palautteiden pohjalta ja se tulee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2020. Lauttasaari-Seuran esitti muistutuksessaan muutoksia muun muassa tärkeiden kulttuurialueiden rajauksiin.

Maakuntakaava ohjaa yleiskaavaan laadintaa, joten sillä ei ole välitöntä vaikutusta Lauttasaarelle. Mutta jos Helsinki päättäisikin tehdä vielä uuden yleiskaavan ennen vuotta 2050, Uusimaa 2050 kaava muuttaisi ison osan Lauttasaaresta pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi ja saaren ympäröivine merialueineen taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi.

Lauttasaari-Seuran mielestä maakuntakaavan yleispiirteinen ehdotus jättää liikaa vapauksia yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.

Pääkaupunkiseudun ydinvyöhyke- merkintä ulottuu Lauttasaaren pohjoisrannalla yli Maamonlahden, Lemissaaren, Lemislahden ja Katajaharjun ja etelässä Kasinorannan yli melkein Hevosenkenkälahden puoleen väliin. Alue on kaavamääräysten mukaan suunniteltava muuta taajamatoimintojen kehitysvyöhykettä tehokkaammin rakennettavana alueena.

Viheryhteydet rannoille palautettava

Taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke-merkintä ulottuu mantereen lisäksi kaikkiin merenlahtiin ja laajasti merialueille saaren ympärille. Seuran mielestä kaavamerkintä on liian tulkinnanvarainen ja mahdollistaa taajamatoimintojen suunnittelun myös saarta ympäröiville vesialueille. Ehdotusta tulisi muuttaa siten, että merkintä on tarkkarajainen ja se ei ulotu merialueelle yli Lauttasaaren rantojen. Myös viheryhteydet rannoille tulisi palauttaa.

Kaavaehdotuksessa niin sanotun vanhan Lauttasaaren laajat alueet on merkitty ”Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiksi alueiksi”. Seura pitää merkintää tarpeellisena. On hyvä, että kulttuuriympäristö on saanut edellistä kaavaa suuremman painoarvon. Valitettavasti kuitenkin koko kulttuuriympäristön kannalta tärkeä alue jää ydinvyöhykemerkinnän alle. Näiden kahden päällekkäisen merkinnän keskinäistä suhdetta tulisi Seuran mielestä tarkentaa siten, että kulttuuriarvojen säilyminen varmistetaan.

Ehdotuksessa alue Särkiniemi – Veijarivuori – Sisä-Hattu on merkitty vain suppeasti, toisin kuin kulttuuriympäristöselvityksessä. Seuran mielestä kaavamerkintää tulee laajentaa siten, että se kattaa kokonaan Ryssänkärjen alueen.

Lue myös Lauttasaari-Seuran muistutus Uusimaa 2050-maakuntakaavasta.