Pääkirjoitus: Länsiväylän osayleiskaavan perusteet osin uusiksi

Lauttasaari-Seura kartoitti Länsiväylän ympäristön arvokohteita viime vuonna.

Kaupunkiympäristölautakunta ohjeisti Länsiväylän alueen osayleiskaavan jatkosuunnittelun virkakunnan ehdotuksesta poikkeavaksi. Jatkossa Länsiväylä tulee suunnitella moottoritien päälle rakennettavan tunnelin sijaan Lauttasaaren alueella ensi sijassa katumaisena vaihtoehtona.

Kaikki lautakunnassa olevat puolueet vaativat meritäyttöjen vähentämistä ja luonnonrantojen säästämistä rakentamiselta. Pyrkän kentän toimintaedellytysten turvaaminen sai yksimielisen kannatuksen. Kaavan jakamista Lauttasaaren ja Salmisaaren välillä tulee selvittää

Lautakunnan linjaukset ovat merkittäviä. ja osa valmistelijoista katsoo, että työ on aloitettava kokonaan uudestaan. Uusien vaatimusten ja kaavan tavoitteiden välillä on suuria ristiriitoja. Erään valmistelijan mukaan on parempi jättää tekemättä mitään, jos tuloksena kaavatalousvaatimusten johdosta kaupunkikuvallisesti huono kaava.

Suurin haaste on Länsiväylä. Valmisteluaineistosta ilmenee, että valtion tieviranomaiset vaativat valtakunnallinen pääväylän säilymistä maantienä, kuten virkakunta esittikin. Lautakunnassa vihreät ja vasemmisto tukeutuivat maakuntakaavaan, jonka mukaan Länsiväylä voi olla katu. Ristiriidan selvittäminen vaatii selvityksen siitä, miten katumaisessa ratkaisussa liikenne säilyy sujuvana ja katkeamattomana.

Ristiriitaa syntyy siitäkin, että virkakunnan esitys koskien kaava-aluetta, kaavan tavoitteita ja rakentamisen määrää – enimmillään 15 000 uutta asukasta – jäivät voimaan. Vaikka puoletkin rakentamisesta tulisi Lauttasaareen, avainkysymys on, miten se voidaan toteuttaa, jotta saaren vehreys ja arvokkaat luontoalueet säilytetään. Rakentamismahdollisuuksiin lisäpainetta tuo kesäkuun alussa voimaan tullut luonnonsuojelulaki.

Yleiskaavoituksen johto pohtii tilannetta Lauttasaari-Seuran kanssa loppukesällä.

Ensi viikolla kaupunginvaltuusto pitää puoliväliseminaarin. Toivottavaa olisi, että valtuusto otettaisi kantaa siihen, miten toimintaympäristön muutokset – kuten luonnon monimuotoisuuden merkitys tai etätyöt – vaikuttavat kaupungin kasvutavoitteisiin.

Katri Penttinen

Lauttasaari-Seuran kaupunkiympäristötyöryhmän puheenjohtaja