Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
Lauttasaari-Seura ry
Kauppaneuvoksentie 18
00200 Helsinki
0787227-4

Yhteyshenkilö
Nina Wohlman
seura@lauttasaari.fi
p. 050 591 6466

Rekisterin nimi
Jäsen- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisterissä olevan henkilön välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tämän lisäksi soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden yhteistyön hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös profilointiin markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä henkilöä kiinnostavalla tavalla. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisen uutiskirjeen lähettämiseen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin erilaisten osallistumisien yhteydessä.

Mikäli jäsen tai asiakas eivät toimita tarvittavia tietoa, ei voida katsoa jäsenyyden tai asiakkuuden ehtojen täyttyneen.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään luotettavalla tavalla niin kauan kuin on jäsenen tai asiakkaan ja yhdistyksen välisen sopimuksen täyttämiseksi välttämätöntä. Sen jälkeen tiedot poistetaan pysyvästi. Tapahtumatilastointiin ja muihin vastaaviin tarpeisiin säilytetään vain ei yksilöiviä tietoja osallistujien tai käyttäjien lukumääristä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan käyttää organisaation sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien kesken tämän selosteen periaatteita noudattaen. Tietoja ei siirretä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysisiä kopioita materiaaleista ei säilytetä. Luvattomilta estetään pääsy tietoihin mm. palomuurien ja muiden teknisten suojautumisten avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan tietyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Näitä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus rekisterissä olevaista tiedoista. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan tason auditoi säännöllisesti sisäinen tietosuojatyöryhmä ja tekee tarkastuksestaan pöytäkirjan.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

1)            pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen.

2)            Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tällöin pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on virheellisesti kirjattu.

3)            niiltä osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

4)            tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaisille

5)            oikeus tulla poistetuksi kaikista rekistereistä pysyvästi ja luotettavasti