Vattuniemen keskuksen asemakaava puhuttaa: 12 kerrosta on liikaa

Lauttasaari-Seuran kaavatyöryhmä katsoo, että Vattuniemen asemakaava on liian massiivinen Lauttasaareen.

Havainnekuva Vattuniemen keskuksen asemakaavasta. 12-kerroksiset talot on sijoitettu Heikkilän aukion ympäristöön.

TEKSTI Katri Penttinen, Marja Lahtinen

Kaavoittajat esittelivät viime viikolla Vattuniemen keskustan asemakaavan viitesuunnitelmia. Suunnitelmissa esitetty rakennusoikeus on Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden enimmäismäärän mukainen, mutta Lauttasaari-Seuran kaavaryhmän mielestä massiivinen ja liian suuri Lauttasaareen. Hyvää suunnitelmassa on Heikkilän aukion rauhoittaminen julkiseksi tilaksi, rakentamattoman y-tontin muuttaminen puistoksi ja tontin varaaminen päiväkodille ja koululle.

Toisaalta Heikkilän aukio on liikenneratkaisujen ongelmien ydin. Ehdotus lisää väistämättä liikennettä Nahkahousuntiellä, Särkiniementiellä ja Vattuniemenkadulla. Suunniteltu hidaskatu ei liene todellisuudessa edes tarkoitettu vakituisesti läpi ajettavaksi. Itälahdenkadun kaventamisesta pitää luopua.

Vaikuta

Kaava on osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa ja suunnitelmiin voi vielä vaikuttaa. Suunnitelmat löytyvät muun muassa Lauttasaaren kirjastosta ja kaupungin hel.fi-verkkosivustolta.

Mielipiteet pitää jättää viimeistään 8.11. Se onnistuu esimerkiksi sähköpostilla: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Asemakaavan vahvuudet ja heikkoudet

KIITÄMME

 • Heikkilän aukiosta tulee yhtenäinen tila. Maanalaiset pysäköintipaikat vapauttavat tilaa katutasoon. Wavulinintien jatkaminen suoraan mahdollistaa aukion aurinkoisimman puolen hyödyntämisen. Pieni puisto-osuus tuo vihreyttä aukoille.
 • Itälahdenkadun leveä katuosuus muuttuu intiimimmäksi katutilaksi. Jatkokehittelyä tarvitaan. Vaihtoehtona voi olla “esplanadi”. Vehreyttäminen mahdollistaa pienet puistot ja auttaa hulevesien imeyttämisessä.
 • Kerroslukujen vaihtelevuus tuo mielenkiintoisia näkymiä.
 • Kevyen liikenteen kulkuväylät tekevät liikkumisen pyöräillen tai kävellen joustavaksi. Selvitettävä kevyen liikenteen väylän sijoittaminen nykyiselle paikalleen Lildin viereen.
 • Merikylpylänpuiston jatkaminen rakentamattomalle Y-tontille mahdollistaa luontoarvoiltaan merkittävän alueen säilymisen.

 

MOITIMME

 • Suunnitelma on massiivinen ja korkeat rakennukset möhkälemäisiä. Saarelle ominaiset rakennuskorkeudet, vehreys, jalankulkijan mittakaava ja kaupunkikuva on unohdettu.
 • 12-kerroksiset rakennukset eivät sovellu Lauttasaareen. Ne heikentävät Heikkilän aukion käyttökelpoisuutta ja varjostavat aukiota keskikesälläkin. Aukiosta pitää tehdä varjostusselvitys.
 • Jos Heikkilän aukiota muutetaan ehdotetulla tavalla, siitä seuraa monia liikenteellisiä ongelmia.
 • MKR-lain mukaan rakennusten tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Suunnitelmassa Lauttasaaren omaleimaisuutta heikennetään rakentamisella, joka ei tue nykyistä, luontoon ja maisemaan sopeutettua kaupunkikuvaa.
 • Suojeltava tontti numero 14:n rakennus jää 12-kerroksisten rakennusten väliin puristuksiin.
 • Itälahdenkadulle tulossa liian massiivisia ja umpinaisia rakennusmassoja.
 • Varmuus alueen palvelujen ja työpaikkojen määrän säilymisestä puuttuu, Vattuniemen muuttuminen nukkumalähiöksi pitää estää ja alueen elinvoimaa kehittää entisestään. Esimerkiksi alueen ravintoloiden ja kahviloiden toimintaedellytykset eivät saa vaarantua.
 • Päiväkoteja tulee suunnitella korttelien kesken eikä viheralueille. Särkiniementien päiväkoti- ja koulurakennukset ovat liian massiiviset. Havainnekuva antaa väärän käsityksen niiden vaikutuksesta puistoalueeseen. Molemmat tarvitsevat isot piha-alueet, jotka yleensä aidataan. Tarvitaan tilat ulkoliikuntaan ja henkilökunnan pysäköintipaikoille ja huoltoliikenteelle.
 • Katuverkoston tulee mahdollistaa saarta palvelevat liityntäliikenteen vaihtoehdot, myös huoltoliikenne turvattava.
 • Heikkilän aukion seurauksena autoliikenne Vattuniemeen ja sieltä keskustaan vaikeutuu ja ajomatkat pitenevät. Nykyisiä asuntokatuja muuttuu vilkkaasti liikennöidyksi kokoojakaduiksi, myös saaren sisäinen liikenne vaikeutuu.
 • Aukion ahdas väylä korotuksineen tukkii liikenteen (+ 20 km/h) Heikkiläntien ja Melkonkadun välissä. Autoliikennettä ei pidä ohjata Vattuniemenkadulle (päiväkoti ja koulu) eikä Särkiniementielle (puisto, ranta, päiväkoti)
 • Aukio ei jää vain jalankulkijoiden käyttöön, vaan sinne tulevat myös pyöräilijät ja sähköpotkulaudat  uuden pohjoiseen suuntautuvan väylän kautta.