Vattuniemen keskustan asemakaavaehdotus nähtäville – viisi 12-kerroksista taloa

Talojen kerrosmäärä on kuvassa merkitty roomalaisin numeroin. 12-kerroksiset talot sijaitsisivat Itäläahdenkadulla, Melkonkadulla ja Heikkilänaukiolla.

 TEKSTI Katri Penttinen

Vattuniemen keskustan asemakaavaehdotus on muuttunut luonnosvaiheesta jonkin verran. Ehdotuksen mukaan asukasmäärä lisääntyy noin 3 250 asukkaalla.  Alueelle voisi sijoittua 2000–2400 työpaikkaa, mikä on vähemmän kuin nykyisin. Kaavamuutos koskee kuuttatoista tonttia sekä aukiota, katuja, pysäköintialueita ja puistoa. Tontit ovat yksityisomistuksessa. Heikkilänaukiolla liikennejärjestely muuttuu, Itälahdenkudusta tulee bulevardimainen puistokatu.

12-kerroksiset talot sijaitsevat Heikkilänaukiolla, Itälahdenkadulla ja Melkonkadulla. Osassa tontteja vähintään neljännes alasta tulee varata toimisto- ja liiketilakäyttöön. Toimitilat sijoittuvat pääosin Heikkilänaukion ympärille, Heikkiläntien, Wavulinintien ja Itälahdenkadun varteen, missä rakentamisen tehokkuusluvut vaihtelevat välillä 1,7–3,2. Autopaikat tulevat kannenalaiseen tilaan. 

Heikkilänaukio muuttuu kävelypainotteiseksi yhtenäiseksi alueeksi. Melkonkadun ja Kiviaidankadun uudet ajorataosuudet erotetaan aukiotilasta materiaalein. Itälahdenkadun pohjoispäähän tulee uusi Wavulininaukio. Itälahdenkadun varrelle sijoittuu uusia pieniä aukioita.

Särkiniementien päiväkodin tontti laajenee etelään. 3-kerroksisen koulu- ja päiväkotirakennuksen suunnitelmaa on hieman muutettu. Luonnoksessa ollut kahvilatontti on poistettu.

Nahkahousuntiellä avataan ajoyhteys välillä Särkiniementie Itälahdenkatu. Wavulininkulku mahdollistaa jalankulun Wavulintieltä Itälahdenkadulle. Itälahdenkadun tonteilla on erillisiä jalankululle varattuja alueita, joissa huoltoajo on sallittua. Alueen nopeusrajoitus olisi 30 km/h. Auto- ja pyöräliikenne kulkisi yhteisillä kaistoilla lukuun ottamatta Itälahdenkatua, Heikkiläntietä ja Särkiniementietä (välillä Perttulantie Wavulinintie).

Kaavaehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tämän päivän kokouksen asialistalla.

ARTIKKELIA MUUTETTU: Wavulininkatu korjattu Wavulinintieksi.